Při pálení klestí je třeba dodržovat určitá pravidla:

– každé pálení klestí je třeba ohlásit na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru
– je povoleno pálit pouze suchý rostlinný materiál
– místo pro ohniště nesmí být v blízkosti hořlavého materiálu (suché traviny, lesní hrabanka)
– místo pálení je třeba zajistit hasící technikou (lopaty, motyky, voda)
– opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně a i poté je vhodné místo kontrolovat
– je třeba zajistit volnou příjezdovou cestu k místu pálení

Je zakázáno:

– pálit komunální a průmyslový odpad na volném prostranství
– plošné vypalování porostu
– pálit za silného větru

Telefonní kontakt pro hlášení pálení v Karlovarském kraji: 950 371 111

Kontaktní formulář pro hlášení pálení: https://paleni.izscr.cz/paleni